Задачи С++ (первый курс). Одномерные массивы. 61- 80 задача.


4-061.cpp
<———————————————————————->
//podschitat’ kolichestvo chelovek, chej vozrast v predelah 0..10, 10..20 i t.d.

#include <conio.h>
#include <stdio.h>

#define n 15


void main()

{
clrscr();
unsigned a[n],i,k0,k1,k2,k3,k4,k5,k6,k7,k8,k9,d;
printf(«Vvedite vozrast %i chelovek\n»,n);
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(«N%u> «,i+1);
scanf(«%u»,&a[i]);
}
for(i=0;i<n;i++)
if(a[i]<11)
k0++;
else
if(a[i]<21)
k1++;
else
if(a[i]<31)
k2++;
else
if(a[i]<41)
k3++;
else
if(a[i]<51)
k4++;
else
if(a[i]<61)
k5++;
else
if(a[i]<71)
k6++;
else
if(a[i]<81)
k7++;
else
if(a[i]<91)
k8++;
else
if(a[i]<101)
k9++;
else
d++;
printf(«\n0-10 let — %u chelovek,\n10-20 let — %u chelovek,\n20-30 let — %u chelovek,\n30-40 let — %u chelovek,\n»,k0,k1,k2,k3);
printf(«\n40-50 let — %u chelovek,\n50-60 let — %u chelovek,\n60-70 let — %u chelovek,»,k4,k5,k6);
printf(«\n70-80 let — %u chelovek,\n80-90 let — %u chelovek,\n90-100 let — %u chelovek,\n%u chelovek — dolgozhiteli (>100 let)»,k7,k8,k9,d);
getch();
}
4-062.cpp
<———————————————————————->
//vyvesti nomera elementov, kotorye yavlyayutsya prostymi chislami

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#define n 15
int prost(unsigned a)

{
for(int i=2;i<a/2;i++)
if(a%i==0)
return 0;
return 1;
}
void main()

{
clrscr();
unsigned a[n],i;
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(«A[%u]> «,i+1);
scanf(«%u»,&a[i]);
}
for(i=0;i<n;i++)
if(prost(a[i]))
printf(«\nN%-3u (%u)»,i+1,a[i]);
getch();
}

4-063.cpp
<———————————————————————->
//najti kolichestvo razlichnyh chisel v posledovatel’nosti

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#define n 10
void main()

{
clrscr();
int a[n],i,j,k=0,f;
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%i»,&a[i]);
}
for(i=0;i<n;i++)
{
f=1;
for(j=i+1;j<n;j++)
if(a[i]==a[j])
f=0;
if(f)
k++;
}
printf(«\nRazlichnyh chisel sredi elementov massiva — %i»,k);
getch();
}

4-064.cpp
<———————————————————————->
//vyvesti te elementy, summa dvuh pervyh tsifr kotoryh ravna summe dvuh poslednih

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define n 10
void main()

{
clrscr();
randomize();
int a[n],i,k=0;
printf(«\tIshodnyj massiv\n»);
for(i=0;i<n;i++)
{
a[i]=random(9000)+1000;
printf(«A[%i]=%i\n»,i+1,a[i]);
}
printf(«Ukazannomu usloviyu udovletvoryayut:\n»);
for(i=0;i<n;i++)
if((a[i]/1000+a[i]%1000/100)==(a[i]%100/10+a[i]%10))
{
printf(«A[%i]=%i\n»,i+1,a[i]);
k++;
}
printf(«Vsego — %i takih elementov»);
getch();
}

4-065.cpp
<———————————————————————->
//najti, skol’ko chlenov odnoj posledovatel’nosti sovpadayut s chlenami drugoj

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#define n 10
void main()

{
clrscr();
int a[n],b[n],i,k=0;
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%i»,&a[i]);
}
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(«B[%i]> «,i+1);
scanf(«%i»,&b[i]);
}
for(i=0;i<n;i++)
if(a[i]==b[i])
k++;
printf(«%i chisel sovpadayut»,k);
getch();
}

4-066.cpp
<———————————————————————->
//sozdat’ massiv iz razlichnyh elementov tselochislennogo massiva

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#define n 10
void main()

{
clrscr();
int A[n],B[n],i,b=0,j,f;
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%i»,&A[i]);
}
for(i=0;i<n;i++)
{
B[b]=A[i];
f=1;
for(j=0;j<n;j++)
if(A[i]==A[j]&&(i!=j))
f=0;
if(f)
b++;
}
for(i=0;i<b;i++)
printf(«\nB[%i]=%i»,i+1,B[i]);
getch();
}
4-067.cpp
<———————————————————————->
//v massive a[2*n] zapisany koordinaty n tochek ploskosti
//najti nomera naimenee i naibolee udalennyh drug ot druga tochek

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <values.h>
#define n 5
void main()

{
clrscr();
float a[2*n],d,r=MAXFLOAT,R=0;
int i,j,M1,M2,N1,N2;
for(i=0;i<2*n;i+=2)
{
printf(«Tochka A%i (x;y): «,i/2+1);
scanf(«%f%f»,&a[i],&a[i+1]);
}
for(i=0;i<2*n;i+=2)
for(j=0;j<n;j++)
if(i!=j)
{
d=(a[i]-a[j])*(a[i]-a[j])+(a[i+1]-a[j+1])*(a[i+1]-a[j+1]);
if(d<r)
{
r=d;
M1=i/2+1;
M2=j/2+1;
}
if(d>R)
{
R=d;
N1=i/2+1;
N2=j/2+1;
}
}
printf(«Naimenee udalennye tochki: A%i i A%i\nNaibolee udalennye tochki: A%i i A%i»,M1,M2,N1,N2);
getch();
}
4-068.cpp
<———————————————————————->
//raspolozhit’ elementy zadannogo massiva v obratnom poryadke

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#define n 10
void main()

{
clrscr();
int a[n],b[n],i,j=0;
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%i»,&a[i]);
}
for(i=n-1;i>=0;i—)
{
b[j]=a[i];
j++;
}
for(i=0;i<n;i++)
printf(«A[%i]=%i\n»,i+1,b[i]);
getch();
}
4-069.cpp
<———————————————————————->
//ob’edinit’ v massive C[n+m] dva massiva A[n] i B[m]

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#define n 10
#define m 10
void main()

{
clrscr();
int a[n],b[m],c[n+m],i,j=n;
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%i»,&a[i]);
}
for(i=0;i<m;i++)
{
printf(«B[%i]> «,i+1);
scanf(«%i»,&b[i]);
}
for(i=0;i<n;i++)
c[i]=a[i];
for(i=0;i<m;i++)
{
c[j]=b[i];
j++;
}
for(i=0;i<n+m;i++)
printf(«\nC[%i]=%i»,i+1,c[i]);
getch();
}

4-070.cpp
<———————————————————————->
//zamenit’ i-tyj element massiva minimal’nym sredi pervyh i elementov

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define n 10
void main()

{
clrscr();
int a[n],i,j,m;
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%i»,&a[i]);
}
for(i=0;i<n;i++)
{
m=a[i];
for(j=0;j<i;j++)
m=min(m,a[j]);
a[i]=m;
}
for(i=0;i<n;i++)
printf(«\nA[%i]=%i»,i+1,a[i]);
getch();
}
4-071.cpp
<———————————————————————->
//pomestit’ vse ch`tnye elementy massiva v odin massiv, a nech`tnye — v drugoj, podschitav kolichestvo teh i drugih

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#define n 20
void main()

{
clrscr();
int a[n],b[n],c[n],i,j,k;
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i);
scanf(«%i»,&a[i]);
}
for(i=0;i<n;i++)
if(i%2==0)
{
b[j]=a[i];
j++;
}
else
{
c[k]=a[i];
k++;
}
printf(«\nRezul’tat: %i chetnyh i %i nechetnyh\n»,j,k);
for(i=0;i<j;i++)
printf(«B[%i]=%i\n»,i,b[i]);
for(i=0;i<n;i++)
printf(«C[%i]=%i\n»,i,c[i]);
getch();
}

4-072.cpp
<———————————————————————->
//vyvesti nomera lokal’nyh maksimumov (a[i-1]<a[i]>a[i+1])

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#define n 10
void main()

{
clrscr();
int a[n],i;
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%i»,&a[i]);
}
printf(«\nIndexy lokal’nyh maksimumov:»);
for(i=1;i<n-1;i++)
if(a[i-1]<a[i]&&a[i]>a[i+1])
printf(«\n%i»,i+1);
getch();
}

4-073.cpp
<———————————————————————->
//zamenit’ summoj predyduschih elementov vse elementy, krome pervogo

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#define n 10
void main()

{
clrscr();
float a[n],b[n],s;
int i=0;
for(;i<n;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%f»,&a[i]);
}
s=a[1];
for(i=1;i<n;i++)
{
b[i]=s;
s+=a[i];
}
for(i=0;i<n;i++)
printf(«\nA[%i]=%.3f»,i+1,a[i]);
getch();
}
4-074.cpp
<———————————————————————->
//zamenit’ kazhdyj i-tyj element srednim znacheniem sredi pervyh i elementov

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#define n 10
void main()

{
clrscr();
int i,j;
float a[n],b[n],s;
for(i=0;i<n;i++)
scanf(«%f»,&a[i]);
b[0]=a[0];
for(i=1;i<n;i++)
{
s=0;
for(j=0;j<=i;j++)
s+=a[j];
b[i]=s/(float)i;
}
for(i=0;i<n;i++)
printf(«\n%.2f»,b[i]);
getch();
}

4-075.cpp
<———————————————————————->
//pomestit’ naimen’shij element na pervoe mesto, naimen’shij iz ostavshihsya — na vtoroe i t.d.

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#define n 15
void main()

{
clrscr();
int A[n],i,min,indmin,a=0,b=n-1,tmp;
for(i=0;i<n;i++)
scanf(«%i»,&A[i]);
while(a!=b)
{
min=A[a];
for(i=a+1;i<b;i++)
if(A[i]<min)
{
min=A[i];
indmin=i;
}
tmp=A[a];
A[a]=A[indmin];
A[indmin]=tmp;
a++;
min=A[b];
for(i=a+1;i<b;i++)
if(A[i]<min)
{
min=A[i];
indmin=i;
}
tmp=A[a];
A[a]=A[indmin];
A[indmin]=tmp;
b—;
}
for(i=0;i<n;i++)
printf(«\n%i»,A[i]);
getch();
}

4-077.cpp
<———————————————————————->
//poluchit’ novyj massiv umnozheniem kazhdogo elementa ishodnogo na maksimal’nyj

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void main()

{
clrscr();
int a[n],max,i,b[n];
for(i=0;i<n;i++)
scanf(«%i»,&a[i]);
max=a[0];
for(i=1;i<n;i++)
if(a[i]>max)
max=a[i];
for(i=0;i<n;i++)
{
b[i]=a[i]*max;
printf(«\n%i»,b[i]);
}
getch();
}

4-078.cpp
<———————————————————————->
//najti v massive pervyj i poslednij nulevye elementy

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#define n 10
void main()

{
clrscr();
int a[n],i,x,y;
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%i»,&a[i]);
}
for(x=0;a[x];x++);
for(y=n-1;a[y];y—);
printf(«Pervyj nulevoj — A[%i], poslednij — A[%i]»,x+1,y+1);
getch();
}

4-080.cpp
<———————————————————————->
//kazhdyj tretij element zamenit’ udvoennym proizvedeniem dvuh predyduschih,
//a stoyaschij pered nim — polusummoj sosednih s nim;
//dopolnitel’nyj massiv ne ispol’zovat’

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#define n 15
void main()

{
clrscr();
int a[n],i,t1,t2,t3;
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%i»,&a[i]);
}
for(i=0;i<n;i+=3)
{
t1=a[i];
t2=a[i+1];
t3=a[i+2];
if(i+2<n)
a[i+2]=t1+t2;
if(i+1<n)
a[i+1]=t1+t3;
}
for(i=0;i<n;i++)
printf(«\nA[%i]=%i»,i+1,a[i]);
getch();
}

Загрузка...