Загрузка...

Задачи С++ (первый курс) — ответы. Циклические алгоритмы. Часть 3.


3-001.cpp
<———————————————————————->
//vyvesti v vide tablitsy znachenie functsij y=x4, y=tg(x) na otrezke [-5;5] s shagom 0.1

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

void main()

{
clrscr();
printf(» Vychislenie funktsij\n| X | tgX | X4 |\n|——+———+———|\n»);
float x=-5;
while (x<=5)
{
printf(«| %+3.1f | %+7.3f | %+7.2f |\n»,x,tan(x),pow(x,4));
x+=0.1;
}
getch();
}

3-009.cpp
<———————————————————————->
//skol’ko somnozhitelej nuzhno vzyat’, chtoby vypolnyalos’ neravenstvo
// ___(do beskonechnosti)
// | | ( pow(-1,k) ) sqrt(3)
// | | ( 1 + ——— ) > ——-
// k=1 ( 2k+1 ) 2

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
void main()

{
clrscr();
unsigned k=1;
float proizved=1,prav=sqrt(3)/2;
while(proizved<=prav)
{
proizved*=(float)(1+pow(-1,k)/(2*k+1));
k++;
}
printf(«%u»,k);
getch();
}

3-011.cpp
<———————————————————————->
//najti summu N chlenov ryada S=S+pow(x,n)/n

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
void main()

{
clrscr();
printf(«Vvedite dejstvitel’noe chislo: «);
float x,s;
scanf(«%f»,&x);
printf(«Vvedite tseloe chislo: «);
unsigned n;
scanf(«%u»,&n);
for(unsigned i=1;i<=n;i++)
s+=pow(x,n)/n;
printf(«Summa ryada ravna %.3f»,s);
getch();
}

3-020.cpp
<———————————————————————->
//najti summu N chlenov ryada S pri natural’nom N i dejstvitel’nom X
//gde S = 1 + 3*x2 + … + (2n+1)*x(2n)/n!

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()

{
clrscr();
unsigned i,n;
float x,s=1,u=1,v=1;
printf(» S = 1 + 3*x2 + … + (2n+1)*x(2n)/n!\nVvedite natural’noe chislo N i dejstvitel’noe X: «);
scanf(«%u%f»,&n,&x);
for(i=1;i<=n;i++)
{
u*=x*x;
v*=i;
s+=(2*i+1)*u/v;
}
printf(» S=%.3f»,s);
getch();
}
3-021.cpp
<———————————————————————->
//najti sumu N chlenov ryada S pri dejstvitel’nom X
// S=sinX+sinX*sinX+…+sinx*sinx*…(n raz)…*sinX

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
void main()

{
clrscr();
unsigned n,i;
float x,s=0,v=1;
printf(» S=sinX+sinX*sinX+…+sinx*sinx*…(n raz)…*sinX\nVvedite natural’noe N i dejstvitel’noe X: «);
scanf(«%u%f»,&n,&x);
for(i=1;i<=n;i++)
{
v*=sin(x);
s+=v;
}
printf(» S=%.4f»,s);
getch();
}

3-023.cpp
<———————————————————————->
//vychislit’ S=1!+2!+3!+…+n!

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()

{
clrscr();
unsigned n,i,j;
float f,s=0;
printf(» S=1!+2!+3!+…+n!\nVvedite natural’noe chislo N> «);
scanf(«%u»,&n);
for(i=1;i<=n;i++)
{
f=1;
for(j=1;j<=i;j++)
f*=j;
s+=f;
}
printf(» S=%.0f»,s);
getch();
}

3-028.cpp
<———————————————————————->
//dano natural’noe chislo N i dejstvitel’noe A
//najti proizvedenie N chlenov ryada P=a*(a+1)*…*(a+n-1)

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()

{
clrscr();
unsigned i,n;
float a,p=1;
printf(«P=a*(a+1)*…*(a+n-1)\nVvedite natural’noe N i dejstvitel’noe A> «);
scanf(«%u%f»,&n,&a);
for(i=1;i<=n;i++)
p*=(a+i-1);
printf(» P=%.2f»,p);
getch();
}

3-029.cpp
<———————————————————————->
//dano natural»noe chislo N i dejstvitel’noe A
//najti proizvedenie N chlenov ryada P=a*(a-n)*(a-2n)*…(a-n*n)

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()

{
clrscr();
unsigned i,n;
float a,p=1;
printf(«P=a*(a-n)*(a-2n)*…(a-n*n)\nVvedite natural’noe chislo N i dejstvitel’noe A> «);
scanf(«%u%f»,&n,&a);
for(i=1;i<=n;i++)
p*=(a-i*n);
printf(» P=%.2f»,p);
getch();
}

3-032.cpp
<———————————————————————->
//vychislit’ P=(1+sin0.1)*(1+sin0.2)*…*(1+sin10)

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
void main()

{
clrscr();
float a=0.1,p=1.0;
while(a<=1)
{
p*=(1+sin(a));
a+=0.1;
}
printf(«P=(1+sin0.1)*(1+sin0.2)*…*(1+sin10)=%.3f»,p);
getch();
}

3-033.cpp
<———————————————————————->
//dano natural’noe chislo N i dejstvitel’noe X
//najti summu N chlenov ryada S = sin x + sin x2 + … + sin xn

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
void main()

{
clrscr();
unsigned i,n;
float x,s=0;
printf(» S = sin x + sin x2 + … + sin xn\nVvedite natural’noe chislo N i dejstvitel’noe X> «);
scanf(«%u%f»,&n,&x);
for(i=1;i<=n;i++)
s+=sin(pow(x,i));
printf(» S=%.4f»,s);
getch();
}

3-034.cpp
<———————————————————————->
//pri natural’nom N vychislit’ S=1*2+2*3*4+…*(n+1)*…*2n

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()

{
clrscr();
unsigned i,j,n,s=0,m;
printf(» S=1*2+2*3*4+…*(n+1)*…*2n\nVvedite N: «);
scanf(«%u»,&n);
for(i=1;i<n;i++)
{
m=1;
for(j=i+1;j<=2*i;j++)
m*=j;
s+=m;
}
printf(» S=%u»,s);
getch();
}

3-037.cpp
<———————————————————————->
//vychislit’ S = sin 1 + sin 1.2 + … +sin 2

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
void main()

{
clrscr();
float s=0,x=1.0;
while(x<=2)
{
s+=sin(x);
x+=0.2;
}
printf(«S = sin 1 + sin 1.2 + … +sin 2 = %.4f»,s);
getch();
}
3-038.cpp
<———————————————————————->
//dany natural’nye N i K; vychislit’ Q

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
void main()

{
clrscr();
unsigned n,k,i;
float q;
printf(«Vvedite natural’nye N i K> «);
scanf(«%u%u»,&n,&k);
for(i=n;i>=1;i—)
q=sqrt(q+sqrt(k*i));
printf(«Q = %.4f»,q);
getch();
}

3-039.cpp
<———————————————————————->
//dano natural’noe chislo N, vychislit’ S
// 2 3 4 n+1
// S = — + — + — + … + ——
// 1 2 3 n

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()

{
clrscr();
unsigned n,i;
float s=0;
printf(» 2 3 4 n+1\n S = — + — + — + … + ——\n 1 2 3 n\nVvedite natural’noe chislo N> «);
scanf(«%u»,&n);
for(i=1;i<=n;i++)
s+=(i+1.0)/i;
printf(» S = %.4f»,s);
getch();
}

3-040.cpp
<———————————————————————->
//vychislit’ summu posledovatel’nosti 1*3+3*5+5*7+…+n*(n+2)

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()

{
clrscr();
unsigned n,i;
float s=0;
printf(» 1*3+3*5+5*7+…+n*(n+2)\nVvedite natural’noe chislo: «);
scanf(«%u»,&n);
for(i=1;i<=n;i+=2)
s+=i*(i+2);
printf(«Rezul’tat: %.0f»,s);
getch();
}
3-041.cpp
<———————————————————————->
//skol’ko chlenov posledovatel’nosti 5,9,13,17,… nuzhno vzyat’
//chtoby poluchit’ summu ravnuyu libo prevyshyuschyuyu natural’noe chislo S

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()

{
clrscr();
unsigned a=5,n=1,r=5,s;
printf(«a={5,9,13,17,…}\nVvedite natural’noe chislo: «);
scanf(«%u»,&s);
while(r<=s)
{
a+=4;
r+=a;
n++;
}
printf(«Trebuetsya %u chlenov a dlya polucheniya %u ili bolee (%u)»,n,s,r);
getch();
}
3-042.cpp
<———————————————————————->
//najti summu N chlenov geometricheskoj progressii 3,6,12,…

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()

{
clrscr();
unsigned b=3,n,i;
float s=0;
printf(» b={3,6,12,36,…}\nVvedite chislo chenov dlya summirovaniya: «);
scanf(«%u»,&n);
for(i=1;i<=n;i++)
{
s+=b;
b*=2;
}
printf(«S(n)=%.0f»,s);
getch();
}

3-043.cpp
<———————————————————————->
//vychislit’ S=sin x+ sin2 x + … +sinn x pri natural’nom N i dejstvitel’nom X

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
void main()

{
clrscr();
unsigned i,n;
float x,s=0;
printf(» S=sin x+ sin2 x + … +sinn x\nVvedite natural’noe N i dejstvitel’noe X> «);
scanf(«%u%f»,&n,&x);
for(i=1;i<=n;i++)
s+=pow(sin(x),i);
printf(» S=%.3f»,s);
getch();
}

Загрузка...