Загрузка...

Задачи С++ (первый курс). Одномерные массивы. 1- 20 задача.


4-001.cpp
<———————————————————————->
//vvesti s klaviatury odnomrernyj massiv tselyh chisel
//i vyvesti na ekran kolichestvo nenulevyvh elementov

#include <stdio.h>
#include <conio.h>


#define size 15
void main()

{
clrscr();
printf(«Vvedite %i elementov massiva tselyh chisel:\n»,size);
int a[size],i,k=0;
for(i=0;i<size;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%i»,&a[i]);
if(a[i]!=0)
k++;
}
printf(«Bylo vvedeno %i nenulevyh elementov»,k);
getch();
}
4-002.cpp
<———————————————————————->
//vychislit’ srednee arifmeticheskoe nenulevyh elementov vved`nnogo massiva tselyh chisel

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define size 10
void main()

{
clrscr();
printf(«Vvedite massiv iz %i tselyh chisel:\n»,size);
int a[size],i,n=0;
float s=0;
for(i=0;i<size;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%i»,&a[i]);
if(a[i]!=0)
n++;
s+=a[i];
}
printf(«Srednee arifmeticheskoe nenulevyh elementov ravno %.2f»,s/n);
getch();
}
4-003.cpp
<———————————————————————->
//najti kolichestvo otritsatel’nyh elementov v massive tselyh chisel

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define size 20
void main()

{
clrscr();
int a[size],i,k=0;
printf(«Vvedite %i tselyh chisel:\n»,size);
for(i=0;i<size;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%i»,&a[i]);
if(a[i]<0)
k++;
}
printf(«Bylo vveddeno %i otritsatel’nyh chisel»,k);
getch();
}
4-004.cpp
<———————————————————————->
//vychislit’ srednee arifmeticheskoe dejstvitel’nogo massiva
//bez uch`ta minimal’nogo i maksimal’nogo elementov

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define size 10
void main()

{
clrscr();
printf(«Vvedite %i dejstvitel’nyh chisel:\n»,size);
float a[size],min=10e+37,max=0,s=0;
short i,indexmin,indexmax;
for(i=0;i<size;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%f»,&a[i]);
if(a[i]<min)
{
min=a[i];
indexmin=i;
}
if(a[i]>max)
{
max=a[i];
indexmax=i;
}
}
for(i=0;i<size;i++)
if(i==indexmin||i==indexmax)
s+=a[i];
printf(«Srednee arifmeticheskoe: %.3f»,s/8);
getch();
}
4-005.cpp
<———————————————————————->
//proverit’, obrazuyut li elementy massiva vozrastayuschyuyu posledovatel’nost’

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define size 15
void main()

{
clrscr();
float a[size];
short i,f=0;
printf(«Vvedite vozrastayuschyuyu posledovatel’nost’ iz %i chisel:\n»,size);
for(i=0;i<size;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%f»,&a[i]);
if(i!=0)
if(a[i-1]>=a[i])
{
f=1;
break;
}
}
if(f)
printf(«Eto ne vozrastayuschyaya posledovatel’nost'»);
else
printf(«Da, eto vozrastayuschyaya posledovatel’nost'»);
getch();
}

4-006.cpp
<———————————————————————->
//skolko raz v massive vstrechaetsya vved`nnoe s klaviatury chislo?

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define size 25
void main()

{
clrscr();
int a[size],chislo,i,count=0;
printf(«Vvedite tseloe chislo: «);
scanf(«%i»,&chislo);
printf(«Vvedite massiv iz %i tselyh chisel:\n»,size);
for(i=0;i<size;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%i»,&a[i]);
if(a[i]==chislo)
count++;
}
printf(«Chislo %i vstrechaetsya v massive %i raz»,chislo,count);
getch();
}
4-007.cpp
<———————————————————————->
//est’ li v massive elementy s odinakovymi znacheniyami?

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define size 30
void main()

{
clrscr();
int a[size],i,j,count=0;
printf(«Vvedite massiv iz %i tselyh chisel:\n»,size);
for(i=0;i<size;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%i»,&a[i]);
for(j=0;j<i;j++)
if(a[i]==a[j])
count++;
}
if(count)
printf(«Vo vved`nnom massive est’ odinakovye znacheniya»);
else
printf(«Vo vved`nnom massive net odinakovyh znachenij»);
getch();
}
4-008.cpp
<———————————————————————->
//metodom pryamogo vybora uporyadochit’ po ubyvaniyu tselochislennij massiv

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define size 50
void main()

{
clrscr();
int a[size],i,j,min,poz,tmp;
printf(«\tMetod pryamogo vybora\n»);
for(i=0;i<size;i++)
{
printf(«A[%i]=»,i+1);
scanf(«%i»,&a[i]);
}
for(i=0;i<size-1;i++)
{
min=2147483647;
for(j=i;j<size;j++)
if(a[j]<min)
{
min=a[j];
poz=j;
}
tmp=a[i];
a[i]=a[poz];
a[poz]=tmp;
}
printf(«\nOtsortirovannyj po ubyvaniyu massiv:\n»);
for(i=0;i<size;i++)
printf(«A[%i]=%i\n»,i+1,a[i]);
getch();
}
4-009.cpp
<———————————————————————->
//otsortirovat’ odnomernyj massiv metodom obmena («puzyr’ka») po vozrastaniyu

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define n 10
void main()

{
clrscr();
int a[n],i,j,tmp;
printf(«\tMetod obmena («»puzyr’ka»»)\n»);
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%i»,&a[i]);
}
for(i=0;i<n;i++)
for(j=i+1;j<n;j++)
if(a[i]>a[j])
{
tmp=a[i];
a[i]=a[j];
a[j]=tmp;
}
printf(«\nOtsortirovannyj massiv:\n»);
for(i=0;i<n;i++)
printf(«A[%i]=%i\n»,i+1,a[i]);
getch();
}

4-010.cpp
<———————————————————————->
//predstavlyayut li elementy massiva dejstvitel’nyh chisel ubyvayuschyuyu posledovatel’nost’?

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define size 30
void main()

{
clrscr();
float a[size];
int i,f=1;
printf(«Vvedite %i dejstvitel’nyh chisel\n»,size);
for(i=0;i<size;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%f»,&a[i]);
}
for(i=1;i<size;i++)
if(a[i]<a[i-1])
f=0;
else
{
f=1;
break;
}
if(f)
printf(«Elementy massiva ne yavlyayutsya ubyvayaschej posledovatel’nost’yu»);
else
printf(«Elementy massiva yavlyayutsya ubyvayaschej posledovatel’nost’yu»);
getch();
}

4-011.cpp
<———————————————————————->
//ob’edinit’ dva uporyadochennyh po vozrastaniyu massiva v odin, takzhe uporyadochennyj

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define n 50
void main()

{
clrscr();
int a[n],b[n],c[2*n],i,j,t,k,ka=0,kb=0;
printf(«Vvedite dva uporyadochennyh po vozrastaniyu massiva po %i elementov\n\nMassiv A:\n»,n);
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%i»,a[i]);
}
printf(«\nMassiv B:\n»);
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(«B[%i]> «,i+1);
scanf(«%i»,&b[i]);
}
for(k=0;ka<n&&kb<n;k++)
if(a[ka]<b[kb])
{
c[k]=a[ka];
ka++;
}
else
{
c[k]=b[kb];
kb++;
}
if(ka<=n)
for(i=kb;kb<n;i++)
{
c[k]=b[kb];
k++;
kb++;
}
if(kb<=n)
for(i=ka;ka<n;i++)
{
c[k]=a[ka];
k++;
ka++;
}
printf(«\tRezul’tat\n»);
for(i=0;i<n*2;i++)
printf(«C[%i]=%i»,i+1,c[i]);
getch();
}

4-012.cpp
<———————————————————————->
//opredelit’ kolichestvo chelovek, chej rost prevyshaet srednij

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define size 30
void main()

{
clrscr();
unsigned n,i,sum=0,k=0,a[size];
float sred;
printf(«Skol’ko chelovek? «);
scanf(«%u»,&n);
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(«%u.»,i+1);
scanf(«%u»,a[i]);
s+=a[i];
}
sred=(float)s/n;
for(i=0;i<n;i++)
if(a[i]>sred)
k++;
printf(«Rost %u chelovek prevyshaet srednij»,k);
getch();
}
4-013.cpp
<———————————————————————->
//v massive natural’nyh chisel najti summu elementov, kratnyh K

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define size 30
void main()

{
clrscr();
unsigned i,k,a[size];
float s;
printf(«Vvedite natural’noe chislo: «);
scanf(«%u»,&k);
printf(«Vvedite massiv iz %u natural’nyh chisel:\n»,size);
for(i=0;i<size;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%u»,&a[i]);
if(a[i]%k==0)
s+=a[i];
}
printf(«Summa chisel, kratnyh %u, ravna %f»,k,s);
getch();
}
4-014.cpp
<———————————————————————->
//v tselochislennoj posledovatel’nosti est’ nulevye elementy
//sozdat’ massiv iz nomerov etih elementov

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define n 30
void main()

{
clrscr();
int a[n],m,k,i=0;
for(k=0;k<n;k++)
{
printf(«N%2i> «,k+1);
scanf(«%i»,&m);
if(m==0)
{
a[i]=k;
i++;
}
}
printf(«Nomera nulevyh elementov:\n»);
for(k=0;k<i;k++)
printf(«%i\n»,a[k]);
getch();
}

4-015.cpp
<———————————————————————->
//vyyashit’ kakoj element (‘+’ ili ‘-‘) vstrechaetsya ran’she

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define size 30
void main()

{
clrscr();
float a[size];
int i;
for(i=0;i<size;i++)
scanf(«%f»,&a[i]);
for(i=0;i<size;i++)
if(a[i]>0)
{
printf(«+»);
break;
}
else
if(a[i]<0)
{
printf(«-«);
break;
}
getch();
}

4-016.cpp
<———————————————————————->
//najti kollichestvo polozhitel’nyh elementov v dejstvitel’nom massive

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define size 50
void main()

{
clrscr();
float a[size];
unsigned i,k=0;
for(i=0;i<size;i++)
{
printf(«A[%u]> «,i+1);
scanf(«%f»,&a[i]);
if(a[i]>0)
k++;
}
printf(«V dannom massive %u polozhitel’nyh chisel»,k);
getch();
}

4-017.cpp
<———————————————————————->
//ukazat’ minimal’nyj otrezok chislovoj osi, soderzhaschij vse natural’nye chisla iz posledovatel’nosti

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define size 50
void main()

{
clrscr();
unsigned p[size],i,a=4294967625,b=0;
for(i=0;i<size;i++)
{
printf(«N%u> «,i+1);
scanf(«%u»,&p[i]);
if(p[i]<a)
a=p[i];
if(p[i]>b)
b=p[i];
}
printf(«Minimal’nyj otrezok: [%u;%u]»,a,b);
getch();
}
4-018.cpp
<———————————————————————->
//najti kolichestvo nulevyh elementov v massive tselyh chisel

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define size 20
void main()

{
clrscr();
int a[size],i,n,k=0;
for(i=0;i<size;i++)
{
printf(«A[%i]> «,i+1);
scanf(«%i»,&a[i]);
if(a[i]==0)
k++;
}
printf(«V massive %i nulevyh elementov»,k);
getch();
}
4-019.cpp
<———————————————————————->
//zamenit’ chisla, bol’she Z, etim chislom i podschitat’ kolichestvo zamen

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define size 20
void main()

{
clrscr();
float a[size],z;
unsigned i,k=0;
printf(«Chislo Z: «);
scanf(«%f»,&z);
for(i=0;i<size;i++)
{
printf(«A[%u]> «,i+1);
scanf(«%f»,&a[i]);
if(a[i]>z)
{
a[i]=z;
k++
}
}
printf(«Rezul’tat:\n»);
for(i=0;i<size;i++)
prinft(«A[%u]=%.2f\n»,i+1,a[i]);
getch();
}

4-020.cpp
<———————————————————————->
//najti kolichestvo chisel v posledovatel’nosti do edinstvennogo nulevogo elementa

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define size 20
void main()

{
clrscr();
unsigned a[size],i,k=0;
for(i=0;i<size;i++)
{
printf(«A[%u]> «,i+1);
scanf(«%u»,a[i]);
}
for(i=0;a[i]!=0&&i<size;i++)
k++;
if(k==size)
printf(«Ne bylo nulevogo elementa»);
else
printf(«%u chisel do nulevogo elementa»,k);
getch();
}

Загрузка...